الگوی تاثیر تکنولوژی های نوین ارتباطی بر چابک سازی سازمان های رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت رسانه دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در دنیای متغیر و پررقابت کنونی، یکی از عوامل مهم برای بقا و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان های رسانه‌ای چابکی آنهاست، تا توانایی خود را در پاسخگویی، درک و مدیریت تغییرات و استفاده از آنها بعنوان فرصت افزایش دهند. فناوریهای نوین، بعنوان یک اهرم مهم، نقش اساسی در توسعه چابکی بازی‏ ‏می‏کند که بدون آن دست‌یابی به سرعت و انعطاف‏پذیری که از مفاهیم چابکی می‏باشد غیر ممکن خواهد بود. تحقیق حاضر برآنست تا با استفاده از روش آمیخته (تحلیل محتوای کمی + پیمایشی) به تبیین نقش و جایگاه اتوماسیون، یکی از فناوریهای نوین ارتباطی، در چابک‌سازی سازمان‌های رسانه‌ای و ارائه الگویی برای تاثیر اتوماسیون بر چابک‌سازی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق اساتید دانشگاه در رشته مدیریت رسانه و ارتباطات، کارکنان و مدیران فعال و بازنشسته سازمان صدا و سیما هستند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. به منظور بررسی و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کمی و آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد: اتوماسیون، ابزاری کارآمد برای "افزایش سرعت انجام کار"، "بهبود انعطاف پذیری"، "ارتقای شایستگی سازمانی" و "بهبود پاسخگویی" است. این چهار مولفه از الزامات تعالی سازمانی نیز هست که بطور مستقیم بر چابک سازی سازمان موثرند. و در نهایت ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻـﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛـﻪ وجود ارتباط میان اجرای سامانه اتوماسیون و چابک سازی سازمان‌های رسانه ای، ثابت و شکل عینی آن در الگوی جدید طراحی و ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها