توسعه و تحول مدل چابکی نیروی انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان،رفسنجان ، ایران .

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)، رفسنجان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، توسعه و تحول مدل چابکی نیروی انسانی با کمک روش ترکیبی فراتحلیل و دیمتل فازی است . در ابتدا با استفاده از روش فراتحلیل، مطالعات کمی ناظر به پیشایندهای چابکی منابع انسانی استخراج و 35 مدل چابکی منابع انسانی شناسایی شد. سپس این پیشایندها در 4 طبقه پیشایندهای کلان ، 19 طبقه پیشایندهای خرد و 50 مولفه تدوین شدند . پیشایندهای منابع انسانی 23 مولفه ، پیشایندهای شغلی 4 مولفه ، پیشایندهای سازمانی 11 مولفه و پیشایندهای مدیریتی 12 مولفه را شامل می شوند . پیشایندهای مدیریتی ناظر بر توسعه زیرساخت انسانی ، توسعه زیرساخت غیرانسانی و رهبری چابکی است . جامعیت مولفه ها به گونه ای که تمامی تحقیقات پیشین را شامل می شود و همچنین استفاده از روش تحقیق ترکیبی فراتحلیل و دیمتل فازی ، از جنبه های نوآوری آن است.
در نهایت با استفاده از فن دیمتل فازی مشخص شد که مؤلفۀ سازگاری، با اهمیت ترین و مؤلفۀ پیش فعالی کم اهمیت ترین مؤلفۀ های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها