شناسایی و اولویت بندی ابعاد مولفه های شایشتگی کارآفرینانه سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های کارآفرینانه برای راه اندازی کسب و کار در مناطق آزاد ایران می‌باشد. در این پژوهش، روش به کارگیری شده برحسب هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری مدیران واحدهای اقتصادی و کارآفرینان در مناطق آزاد می باشد. پرسشنامه مقایسات زوجی با نظر اساتید طراحی شد و خبرگان متخصص در این زمینه و همچنین مدیران ارشد حوزه مورد مطالعه معیار و زیرمعیارها را مورد مقایسات زوجی قرار دادند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مبانی نظری و پیشینه انجام شده، سه معیار اصلی شایستگی کارآفرینی، شایستگی مدیریتی و شایستگی وظیفه ای و 20 معیار فرعی شایستگی های کارآفرینانه شناسایی گردید. در رابطه با معیارها، معیار مهارت کارآفرینانه با 269/0 بیشترین وزن نهایی را دارا شدند. در زیرمعیارهای مهارت کارآفرینانه، برنامهریزی و سازماندهی (171/0)، شناخت بازار (165/0) و خودمدیریتی (130/0) بیشترین وزن را به خود اختصاض دادند. زیرمعیارهای دانش کارآفرینانه نیز مورد مقایسات زوجی قرار گرفت و در نهایت زیرمعیارهای طراحی محصول (593/0) و طراحی مدل کسب و کار (241/0) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در مورد زیرمعیارها: بلندهمتی با وزن 182/0، توانایی انگیزاندن افراد با وزن 162/0 و تشخیص فرصت با وزن 162/0 زیرمعیارهایی بودند که سه وزن بیشتر رتبه بندی را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها