نیکویی برازش مدل‌های نوین پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از بتای دوگانه شرطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

معیارهای مختلفی برای ارزیابی بازده مورد انتظار شرکت‌ها معرفی شده است که مورد توجه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی مقایسه‌ای قدرت تبیین مدل‌های بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از بتای شرطی می‌باشد. بدین منظور اطلاعات 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1398 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. در این تحقیق قدرت توضیح دهندگی مدل‌های 5 عاملی فاما فرنچ، Q عاملی HXZ و 4 عاملی کارهارت با استفاده از بتای شرطی مقایسه شده است. با توجه به روش‌های آماری انجام‌شده در سطح اطمینان 95/0 فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است و برای برآورد مدل‌ها از رگرسیون سری زمانی استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد قدرت تبیین مدل 5 عاملی فاما فرنچ با استفاده از بتای شرطی بیشتر از مدل‌های 4 عاملی کارهارت و Q عاملی HXZ است. همچنین استفاده از آزمون GRS که تحلیل آن عمدتاً مبتنی بر عرض از مبدأ رگرسیون‌ها می‌باشد، تفاوت معناداری بین مدل‌های پژوهش نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات