.تعامل بین سازمان یادگیرنده –یاد دهنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت دولتی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان تعامل بین سازمان یادگیرنده و سازمان یاد دهنده و همچنین بررسی رابطه بین مؤلفه‌های سازمان یاد دهنده با سازمان یادگیرنده و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده با سازمان یاد دهنده و تعامل بین آنها می باشد. در این پژوهش با مطالعه پژوهش‌های مرتبط و با استفاده از تحلیل مضمون و مصاحبه با خبرگان این حوزه، ابتدا ابعاد مؤثر و مؤلفه‌های یادگیرنده و یاد دهنده مشخص شدند سپس پرسش‌نامه‌ای با 60 گویه تهیه شد و پس از تأیید روایی آن و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ پرسش‌نامه ،با توجهبه تعدادجامعه آماری 55 نفر با استفاده از جدول مورگان بین48 نفر از اساتید که دارای مدرک دکتری مدیریت بودند به صورت آنلاین توزیع گردید که پرسش‌نامه‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش spss و باتوجه‌به یکدست بودن جامعه آماری آزمون T تک نمونه‌ای برای سنجش متغیرهای ابعاد یاددهنده و یادگیرنده و آزمون کولموگروف - اسمیرنوف جهت تطابق داده‌های کمی و برای محاسبة میزان همبستگی میان متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که بیشترین تعامل میان دیدگاه قابل یاددهی و سازمان یادگیرنده و متغیر یادگیری تیمی با سازمان یاد دهنده بوده و کمترین تعامل بین سازمان یادگیرنده با قاطعیت در تصمیم‌گیری و سازمان یاد دهنده با مدل‌های ذهنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات