ارائه یک رویکرد هیبریدی فازی در مسئله انتخاب مواد با بکارگیری تکنیک WASPAS-F

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

در کسب و کارهای امروزه به دلیل پیچیدگی و دخیل بودن عوامل متعدد، یکی از چالش‌های بزرگ که تولید کنندگان با آن مواجه هستند، فرایند انتخاب مواد بهینه برای تولید محصول می باشد. از آنجاییکه انتخاب مواد، اثر بسیار مهمی بر پایداری محصول نهایی می گذارد، بنابراین بکارگیری رویکردی موثر و کارا، با شناسایی و اعمال شاخص های اثرگذار به‌صورت جامع می تواند منجر به افزایش رضایت تولید کننده و مشتری گردد. در این راستا در این پژوهش رویکردی جامع ارائه گردید که با بکارگیری ابزار های قدرتمندی همچون دلفی فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و واسپاس فازی و با نظرسنجی از خبرگان و استفاده از پرسشنامه، اقدام به انتخاب مواد بهینه از میان گزینه های جایگزین می نماید. همچنین جهت بررسی قابلیت رویکرد پیشنهادی یک مطالعه واقعی جهت انتخاب مواد پلیمری داشبورد خودرو صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده ترکیب پلی‌پروپیلن و تالک بر اساس شاخص های پایدار و زیرشاخص های مرتبط با آنها به عنوان بهترین گزینه انتخاب گردید. سپس تحلیل حساسیت بر اساس مقادیر مختلف λ جهت اطمینان از نتایج به‌دست‌آمده صورت گرفته و نتایج روش واسپاس فازی با نتایج روش تاپسیس فازی مورد مقایسه قرار گرفته و همبستگی نتایج نیز تایید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات