طراحی الگوی شایستگی راهبران آموزشی تربیتی مدارس روستائی و عشایری در مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، ، خرم‌آباد، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش، طراحی الگوی شایستگی راهبران آموزشی مدارس روستائی متناسب با وضعیت واقعی آموزش و پرورش است که با روش آمیخته انجام گرفت. این پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه ی داده بنیاد و با استفاده از رویکرد هدفمند و به کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با21 نفر از متخصصان انجام گرفته است. در کدگذاری باز، از مجموع مصاحبه های انجام گرفته با متخصصان این حوزه، در کل 684 کد باز یا اولیه استخراج شد. از مجموع کدهای باز، 112 مفهوم پایه استخراج شد در مرحله بعد مفاهیم پایه با توجه به وجوه مشابهت و افتراق معنایی، در 22 مقوله انسجام بخش طبقه بندی شدند. شایستگی های حرفه ای راهبران مدارس به عنوان پدیده محوری، نقطه ثقل تحلیل داده بنیاد وگرانیگاه مسئله تلقی میشود که با تشریح این پدیده محوری در پاسخ به پرسشهای پنچگانه در 22 مقوله انسجام بخش شامل:شرایط علی(نهادینه کردن جایگاه معنایی راهبری ،فهم درست در تشخیص ماهیت امکانات راهبری، تقویت دانش بافتاری/ موضوعی راهبران، انتخاب فایده- انگارانه راهبران)،پدیده محوری(دانش محتوایی، مهارت های راهبرانه، توانایی های راهبرانه،شایستگی های فردی- شخصیتی)، شرایط مداخله گر ( ارزیابی/عملکرد دائمی راهبران،انطباق ناپذیری -نهادی/دانشی، ضعف اشتراک -گذاری دانشی،معنابخشی هم‌افزا -از شایستگی حرفه ای)، شرایط زمینه ای( سیاست‌گذاری مشخص در حوزه راهبری آموزشی،تقویت عدالت -توزیعی/فرهنگی، راهبر به مثابه -هادی نه بازرس)، راهبردها( ظرفیت‌سازی و نیازسنجی مشارکتی،توسعة -طرح‌های خودراهبر ،ارتقای مهارت‌های کلامی/ارتباطی)، پیامدها(راهبر به مثابه تسهیل گر، تعدیل روابط معلمان/مدارس، تحقق عدالت و توانمندسازی آموزشی،جهت دهی و اولویت بخشی به روندها توسط راهبران)مورد تحلیل قرار گرفته شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات