شناسایی و اولویت بندی ابعاد توسعه اکوسیستم کارآفرینی در استان های مرزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

توسعه اکوسیستم‌کارآفرینی راهبردی جدید در نظریه‌های توسعه برای توانمندسازی و ظرفیت‌سازی جهت دستیابی به توسعه‌پایدار است که زمینه فعالیت و تنوع‌بخشی درآمد مرزنشینان و توسعه‌یافتگی مناطق‌مرزی را ممکن می‌سازد. بدیهی است اولین قدم پیاده‌سازی سیاست‌های توسعه کارآفرینی، شناخت اکوسیستم‌کارآفرینی در سطوح مختلف ملی-استانی و تشخیص گلوگاه‌هایی است که مزایای رقابتی کشور را فرسوده می‌کنند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد موثر در توسعه اکوسیستم‌کارآفرینی در استان‌های مرزی ایران است. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و روش تحقیق، مطالعه موردی و نحوه گردآوری داده‌ها مطالعه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان است. روش تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها کدگذاری و حاصل این کدگذاری 7 بعد و 66 مولفه است. برای سنجش روایی پژوهش از گروه کارشناسان و پایایی از مستندسازی تمام مراحل توسط چندین پژوهشگر استفاده گردید. در پایان نسبت به اولویت‌بندی ابعاد موثر در توسعه اکوسیستم‌کارآفرینی در استان‌های مرزی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بر اساس تکنیک مقایسه‌های‌زوجی اقدام گردید. نتایج نشان داد که ابعاد موثر در اکوسیستم کارآفرینی استان‌های مرزی ایران(مورد مطالعه استان‌کردستان) به ترتیب اولویت عبارتند از: سرمایه‌مالی، سیاست، حمایت، سرمایه‌اجتماعی، بازار، فرهنگ، سرمایه‌انسانی. توجه همزمان با رویکرد سیستمی به تمامی ابعاد، موجب توسعه متوازن و پایدار اکوسیستم‌کارآفرینی در استان‌های مرزی میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات