شناسایی و تبیین ابعاد و مولفه‌های مدارس برند دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت برندسازی در خدمات آموزشی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه‏های مدارس برند دوره ابتدایی به شیوه الگوی تفسیری و مدل معادلات ساختاری بوده است. روش این تحقیق، آمیخته (کیفی و کمی) بوده است. در بخش کیفی، شیوه نمونه‏گیری هدفمند تا حد اشباع به تعداد 23 نفر از مدیران و معلمان با تجربه دوره ابتدایی شهرستان دلیجان بوده و در بخش کمی، شیوه نمونه‏گیری خوشه‏ای تک مرحله‏ای بوده که به طور تصادفی تعداد 116 نفر از مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلیجان بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران برای تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از تحلیل مضمون و کد‏گذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی از معادلات ساختاری و مدل تحلیل عاملی تاییدی استفاده به عمل آمده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد، بر اساس کدهای به دست داده شده، هفت بعد و مولفه استخراج شد؛ بدین ترتیب که در بعد انسانی، کارکنان با تجربه و ویژگی‏های روانشناختی آن‏ها؛ در بعد اجتماعی، اعتبار اجتماعی؛ در بعد آموزشی، برنامه درسی، در بعد کالبدی، امکانات فیزیکی و رفاهی مدرسه؛ در بعد تربیتی، برنامه‏های فرهنگی و تربیتی؛ در بعد بهداشتی، مراقبت‏های بهداشتی و در بعد فن‏آوری، برخورداری از سیستم الکترونیکی، روی برند ادراک شده مدارس ابتدایی تاثیرگذار هستند. مدل کمی نیز برازش داده شد و در مجموع این مولفه ها 15/84 درصد از برند ادراک شده را تبیین می‏نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات