تأثیر رشد و عملکرد شرکت بر مدیریت سود فصلی تعدیل شده جونز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

مدل‌های متداول بکار رفته در مبانی نظری پژوهش در حسابداری و مالی، از مدل‌های اقلام تعهدی اختیاری از نوع جونز برای آزمون مدیریت سود استفاده شده که در این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای رشد و عملکرد شرکت بر مدیریت سود فصلی تعدیل شده جونز در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1398 می‌باشد. به‌منظور نمونه‌گیری از روش غربالگری استفاده‌شده که در مجموع 74 شرکت(3256 فصل – شرکت) انتخاب شدند. در این مطالعه، آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه انجام و نتایج نشان داد شاخص‌های رشد و عملکرد شرکت بر آزمون مدیریت سود فصلی تعدیل شده جونز تاثیر دارد. همچنین این نتایج نشان دادند شاخص‌های مجازی دهکی رشد و عملکرد شرکت با آزمون مدیریت سود فصلی رابطه غیرخطی دارد. نتایج حاکی از آن است که ضریب تعیین تعدیل‌شده مدیریت سود (مدل جونز تعدیل شده) در مدل اقلام تعهدی کل(بدون در نظر گرفتن فصل) کمترین و در مدل با متغیرهای مجازی دهکی رشد و عملکرد شرکت به‌طور غیرخطی بیشترین مقدار عددی را دارا می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد با جایگزین و همزمان وارد کردن متغیر های رشد و عملکرد شرکت مقدار عددی ضریب تعیین تعدیل‌شده افزایش یافته و سرانجام در مدل با متغیرهای مجازی دهکی به بیشترین مقدار می رسد با این تفاسیر می توان گفت جایگزین کردن متغیرهای رشد، عملکرد شرکت و متغیرهای مجازی دهکی رشد و عملکرد شرکت موجب افزایش توان آزمون مدیریت سود (مدل جونز تعدیل شده) می شود.

کلیدواژه‌ها