مدل‌سازی پیشران‌های نشاط سازمانی کارکنان دانشی به روش تحلیل تماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه ی الگویی جهت نشاط سازمانی کارکنان دانشی در صنعت بانکداری خصوصی است. روش شناسی:این پژوهش از نظرماهیت؛ توصیفی و بر اساس هدف؛ کاربردی و از لحاظ نوع شناسی در زمره ی پژوهش های کیفی با رویکرد استقرایی می باشد. جامعۀ آماری پژوهش، خبرگان صنعت بانکداری می باشد و نمونۀ پژوهش؛ به روش نمونه گیری هدفمند از جامعه ی مذکور انتخاب شده است. برای جمع آوری داده های کیفی، از ابزارمصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از تکنیک تحلیل تماتیک استفاده شده است. یافته ها: شامل 92 کد باز در قالب 20 مفهوم و 8 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی بود. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که در بعد نشاط فردی، مضامین سبک زندگی شخصی و توسعه ی فردی، در بعد نشاط اجتماعی، مضامین عوامل ارتباطی و عوامل محیطی و در بعد نشاط سازمانی، مضامین مدیریت عملکرد و بهسازی محیط کار و مهارت های انسانی و ویژگی های مدیریت و رهبری، برشادابی کارکنان دانشی صنعت بانکداری تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها