طراحی الگوی برندسازی موسسات حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

در دنیای اقتصاد امتیاز علامت تجاری به عنوان یک دارایی نامشهود و با ارزش است که به واحدهای تجاری اعتبار می بخشد. به منظور افزایش ارزش این دارایی باید عوامل تاثیرگذار بر روی آن را شناسایی کرد. در حال حاضر شرایط علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای، راهبردها و پیامدهای برندسازی در موسسات حسابرسی موردبررسی قرار نگرفته است. این پژوهش، از نوع کیفی و اکتشافی است. این پژوهش به‌وسیله مصاحبه با افراد خبره در حوزه مبانی نظری برندسازی موسسات حسابرسی اجراشده و با انجام 18 مصاحبه در سال 1399 به روش نمونه‌گیری گلوله برفی، به اشباع رسیده است. نتایج پژوهش نشان داد که مهم‌ترین شرایط علی که موجب برندسازی موسسات حسابرسی می‌شوند، به ترتیب عبارت است از: ویژگی‌ها و ارتباطات سیاسی، تصویر برند موسسه حسابرسی، خصوصیات ادراکی، سطح برآورد خطر، رفتار فرصت طلبانه، ارزش مشترک، کیفیت حسابرسی و جذابیت و ارتباطات و ویژگی‌های حاکمیت شرکتی، ویژگی‌های ساختاری شرکت، ویژگی‌های رفتاری مدیران و پیچیدگی حسابداری نیز عوامل مداخله‌ای برای برندسازی موسسات حسابرسی در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این شرایط ذکرشده، طبق نظر مصاحبه‌شوندگان، شرایطی نیز به‌عنوان شرایط زمینه‌ای برای برندسازی موسسات حسابرسی بیان کرده‌اند؛ این شرایط عبارت است از قوانین و استانداردها و فرهنگ عمومی کشور. یافته‌های این پژوهش نشان دادند برای برندسازی موسسات حسابرسی، راهبردهایی مانند قوانین واستانداردها، استقرار نظام کنترل داخلی، آموزش مقوله، برندسازی توانایی مدیریت و سرمایه فکری مقوله برندسازی اتخاذ می‌شود. درنهایت الگوی منسجم نشان داد برندسازی موسسات حسابرسی پیامدهایی از قبیل افزایش اعتماد اجتماعی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها