ارزیابی تاثیر چرخه عمر، فرصت رشد و کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرات محدود کننده سود تقسیمی بر سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

براساس مبانی تئوریک در بازار کامل، اثر معکوس سود تقسیمی بر سرمایه گذاری متصور نیست ولی در بازار ناقص این اثر قابل مشاهده میباشد. از جمله ابزارهای تعدیل این اثر، کیفیت گزارشگری مالی است. هدف این پژوهش، بررسی اثر تعدیلی چرخه عمر، فرصت رشد و کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط منفی سود تقسیمی و سرمایه گذاری میباشد. در این خصوص چهار فرضیه طرح و با بهره گیری از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای مشتمل بر 105 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سالهای 1390 تا 1398 گردآوری شد. برای برآورد مدلهای رگرسیونی از داه های ترکیبی و الگوهای حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته بهره برداری شد. براساس نتایج، تقسیم سود در شرکتها بر میزان سرمایه گذاری آنها تاثیر منفی داشته که این تاثیر از طریق کیفیت گزارشگری مالی بالا محدود میشود که این موضوع در بین شرکت های حاضر در مرحله بلوغ نسبت به سایر شرکت ها شرکتهای با فرصت های رشد بالا قوی تر بوده و مصداق بیشتری دارد لذا بر این اساس، نقش چرخه عمر، فرصت رشد و کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل اثر منفی سود تقسیمی بر سرمایه گذاری تایید تجربی گردید.

کلیدواژه‌ها