ارائه مدل سه وجهی مسئولیت اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران (رهیافت ایرانی-اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ،ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیشِ‌رو با هدف طراحی مدل سه‌وجهی مسئولیت اجتماعی برای سازمان‌های دولتی ایران تحت رویکرد اسلامی انجام شده است. تحقیق، بر حسب هدف توسعه‌ای-کاربردی و بر حسب روش ترکیبی (آمیخته) می‌باشد. جامعه آماری نظام اداری کشور (سازمان‌های دولتی ایران) بوده، نمونه‌گیری به‌صورت غیراحتمالی و بهره‌گیری از نظرات 20 خبره و جمع‌آوری اطلاعات نیز با استفاده از پرسشنامه می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس و متلب استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از تکنیک دلفی 7‌بُعد و 29 مؤلفه برای مسئولیت اجتماعی سازمانی ارائه شده است. سپس در مرحله دوم تلاش شده است با ایجاد تناسب بین سطوح اخلاقی سازمان و راهبرد سازمان در قبال مسائل عمومی، به درجه اجرای اثرگذار هر یک از ابعاد مسئولیت اجتماعی دست یابیم. نتایج با استفاده از منطق فازی، نشان از آن داشت که تأثیرگذاری رویکرد اخلاقی و استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی از طیف پایین به سمت بالا دارای تأثیرگذاری مثبتی بر تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی می‌باشند. در این میان تنها اثرات مورد نظر بر‌اساس طیف-بندی‌ها و حالات مختلف در این دو متغیر بر روی مسئولیت اجتماعی متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها