تبیین مؤلفه‌های اثرگذار بر ارتباط صنعت و دانشگاه؛ گامی به سوی دانشگاه کارآفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

این پژوهش به منظورشناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر ارتباط صنعت و دانشگاه در جهت ایجاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال 1398 انجام شد. مقاله حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری را مدیران، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی تشکیل می‌دهند که به تعداد203 نفر می‌باشند که حجم نمونه به تعداد 133 نفر درنظرگرفته شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته با 52 سوال براساس مقیاس لیکرت با دوازده بعد استفاده شد. تجزیه تحلیل داده‌ها با آزمون ویلکاکسون با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS21 انجام شد. در تمامی ابعاد و گویه‌های عوامل تقویت‌کننده ارتباط صنعت و دانشگاه شکاف وجود دارد. عوامل به ترتیب از بیشترین تا کمترین شکاف به عوامل مالی، عوامل صنعتی، عوامل آموزشی - پژوهشی، عوامل فرهنگی، عوامل ارتباطی، منابع انسانی، عوامل سیاسی، دانشگاه‌محوری، عوامل اقتصادی، عوامل ساختاری، عوامل اجتماعی، عوامل بین‌المللی مربوط بوده است. وضعیت موجود عوامل تقویت‌کننده ارتباط صنعت و دانشگاه از نظر خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی برآورده‌کننده انتظارات نمی‌باشد. ارتباط پایدار مستلزم تفکر راهبردی است که از طریق یک تجزیه و تحلیل جامع و دقیق از محیط داخل و خارج صنعت و دانشگاه و با تأکید بر اصول و ارزش‌های حاکم بر جامعه، امکان همکاری پایدار بین آن‌ها را ممکن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها