شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر برنامه‌های بالنده سازی حرفه‌ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل اثرگذار بر ارتقای برنامه‌های بالنده‌سازی حرفه‌ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران انجام گرفت. بدین منظور از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد. بدین صورت که در بخش کیفی به منظور شناسایی عوامل اثرگذار، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه که به طور بالقوه بیشترین اطلاعات را در خصوص بالندگی مدیران داشتند صورت گرفت و با تحلیل اطلاعات به روش کدگذاری، ینتایج به دست آمده به صورت شش عامل اصلی "تناسب نیازها با برنامه‌های کسب وکار، همسویی برنامه‌ها با راهبردهای صنعت، همگرایی برنامه‌ها با نیازهای مدیران ارشد، استفاده از روش‌های نوین، مدیریت فرایند یادگیری و اعتبارسنجی برنامه‌ها" و 27 عامل فرعی مشخص گردید.
در بخش کمّی پژوهش، پرسشنامه‌ای محقق ساخته، طراحی شد و بر روی نمونه‌ای متشکل از 56 نفر از مدیران ارشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شده بودند اجرا گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط چهار نفر از خبرگان تأیید و پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب 876/. بیانگر انسجام سؤالات و عدم پراکندگی معنادار سؤالات است. برای تحلیل داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها از نرم افزار SPSS24 و روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهای موجود در عوامل شناسایی شده، حدود 92 درصد از تغییرات مربوط به عوامل اثرگذار بر برنامه‌های ارتقای بالنده سازی حرفه‌ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران را تشکیل می‌دهند که بیانگر تأثیرگذاری بالای ‌آنها در طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها