بررسی ارتباط میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار است. از آنجا که صنعت پتروشیمی به دلیل خوراک مصرفی و محصول تولیدی خود نوع بسیار خطرناکی از آلایندگی را ایجاد می کند که به سلامت انسان و بهداشت محیط زیست آسیب جدی می زند لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سبز و عمکرد پایدار شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی پرداخته شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 16 شرکت پتروشیمی استان خوزستان است که با استفاده از فرمول کوکران 190 نفر از مدیران، سرپرستان و کارکنان آن به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که پایایی آن با روش آلفا کرونباخ و روش ترکیبی و روایی آن با متوسط واریانس استخراج شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از روش تحلیل ساختاری نشان داد که مدیریت سبز با عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و عملکرد اجتماعی ارتباط مثبت معناداری دارد و شدت ارتباط بین مدیریت سبز با عملکرد زیست محیطی بیشتر از دو بعد دیگر عملکرد پایدار است.

کلیدواژه‌ها