شناسایی ویژگی های موردنیاز اعضا هیئت مدیره در بانکهای دولتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران. (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

‌گزینش ‌اعضای ‌هیئت مدیره بایستی‌ شفاف ‌،‌ واضح ‌و‌ بر اساس‌ یک‌ ارزیابی‌از‌ انواع ‌مهارت‌ها، ‌شایستگی‌ها‌ ،‌ تجارب و ‌به‌ صورت ‌ساختار‌مند ‌باشد هدف از انجام این پژوهش شناسایی ویژگی های موردنیاز اعضا هیئت مدیره در بانکهای دولتی کشور می باشد. ماهیت این پژوهش اکتتشافی با رویکرد استقرایی و فلسفه آن تفسیری با جهت توسعه ای است برای این منظور از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردید. جامعه آماری ، اساتید آشنا به موضوع در حوزه های مالی ، اقتصاد و مدیریت بودند همچنین برای انتخاب نمونه از ترکیب روشهای هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شد. داده های پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختار یافته با دوازده نفر از اساتید دانشگاهی جمع آوری گردید . در نتیجه تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، متغیرهای اندازه، ترکیب و ملاک انتخاب هیئت مدیره به عنوان ویژگی های اصلی موردنیاز اعضا هیئت مدیره در بانکهای دولتی کشور استخراج گردید .

کلیدواژه‌ها