تعیین وضعیت موجود و موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی این پژوهش طراحی برنامه جامع و تعیین موقعیت راهبردی ورزش قهرمانی کشور بود.
پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش آمیخته (کیفی_کمی) انجام شده است ، جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 16 نفر شامل رؤسای کمیته‌های فدراسیون‌های منتخب، مدیران فدراسیون‌های منتخب(شانس مدال در المپیک)، مدیران وزارت ورزش و جوانان، مدیران کمیته ملی المپیک، مربیان تیم‌های ملی، ورزشکاران صاحب مدال در المپیک، نخبگان و کارشناسان مدیریت ورزشی بودند و به روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی 97 نفر که پرسشنامه ها را پاسخ داده اند و به روش تمام شمار انتخاب شدند. که از آن‌ها نظرسنجی به عمل آمد.برای گردآوری داده‌ها، از بررسی اسناد، مدارک، مصاحبه و مطالعه ادبیات پیشینه با ابزارهایی چون: پرسشنامه‌های نظرسنجی و PEST SCAN و تحلیل SWOT و برگزاری جلسات و چندین مرحله راهبردی استفاده شد نتایج نشان داد، برنامه جامع ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران دارای 10 قوت، 14 ضعف، 10 فرصت و 12 تهدید و در مجموع 21 راهبرد است. ضمن این‌که بیانیه رسالت، بیانیه چشم‌انداز، ارزش‌های محوری و اهداف آن نیز مشخص شدند. مهم‌ترین نتیجه به‌دست آمده این است، با توجه به این‌که موقعیت راهبردی ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران در منطقه WT قرار دارد، پیشنهاد می‌شود وزارت ورزش و جوانان از راهبردهای تدافعی استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها