ارائه مدل رفتار خریداران و مصرف کنندگان در مراکز خرید ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

در مراکز خرید به عنوان یک عامل کلیدی در فرآیند اجتماعی امروز مورد استفاده قرار میگیرند، بدین ترتیب شناسایی پارامتر هایی که می تواند در ورود مشتریان به مراکز موثر باشد از اهمیت بالایی برخوردار است، ممکن است این عوامل موجب خرید در مراحل اولیه نشود اما باعث میشود مصرف کنندگان ترغیب به بازدید مجدد از مراکز شده و درنهایت این بازدید های پی در پی منجر به خرید کالا یا خدمت خواهد شد. روش تحقیق این پژوهش از نوع اکتشافی و توصیفی می باشد که از طریق مصاحبه با خبرگان (استادان دانشگاه، محققان، مشاوران و مدیران مراکز خرید) به شناسایی متغییر ها و زیر بخش های آنها منجر شد. بعد از شناسایی متغییر ها و کد بندی با استفاده از روش گرند تئوری و نرم افزار Maxqda مدل مفهومی استخراج شد نتایج نشان داد که رفتار مصرف کنندگان در مراکز خرید کشور ایران تحت تاثیر 10 عامل می باشد که عبارتند از زیبایی گرایی، گریز، جریان، سیاحت، ایجاد نقش، جامعه گرایی، راحتی، مسئولیت اجتماعی، هویت برند و مصونیت که 7 عامل اول در مقاله خانم آرپیتا خاره(2011) و ایل ادلی (2006) شناسایی شده بود و علاوه بر آن 3 عامل مسئولیت اجتماعی ، هویت برند و مصونیت که خاص مراکز خرید ایران می باشند مورد شناسایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها