شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازیابی کارآفرینان دارای تجربه شکست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف: کارآفرینانی که با شکست مواجه می شوند؛ عملکردهای متفاوت دارند. برخی از غم و اندوه و عواقب آن رهایی یافته و اقدام مجدد کارآفرینانه انجام می دهند؛ برخی دیگر در غم فرو رفته و مسیر دیگری انتخاب می کنند. کارآفرینان پس از شکست چگونه بازیابی می کنند؟ در این پژوهش تلاش نموده ایم تا با بهره گیری از تجربه کارآفرینان دارای تجربه شکست عوامل تاثیر گذار بر بازیابی ایشان را شناسایی نماییم.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی پدیدارشناسی انجام شده‌است. این استراتژی با توجه به اصول هستی شناختی خود تا حد امکان بر تجربه‌های دست اول یا تجربه‌زیسته متمرکز می باشد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 18 نفر از کارآفرینان دارای تجربه شکست که کسب و کار جدیدی را شروع نموده اند انجام شده است.
یافته ها: چهار تم خانواده، تعاملات اجتماعی، اعتقادات مذهبی و حواس پرتی که از ده جزء تشکیل شده اند در کنار عوامل فردی در بازیابی فرد تاثیر گذارند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق شایسته است آموزش های لازم برای کارآفرینان در مقاطع مختلف صورت پذیرد تا درک مفهوم شکست و شناخت آن بعنوان یک رخداد قابل پذیرش همراه کارآفرینی، در ایشان تقویت گردد. همچنین، توسعه مهارت های لازم فردی در جهت یادگیری از پدیده ها و بازیابی از رخداد ها در دستور کار متولیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها