شناسایی موانع اجرای خط مشی‌ها در سازمان امور مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در سازمان امور مالیاتی، فقدان دستیابی به عملکرد قابل قبول و اهداف تعریف شده در اجرای خط ‏مشی ها می باشد. در این ‏تحقیق، موانع مؤثر بر اجرای خط مشی ها در سازمان امور مالیاتی با محوریت قانون مالیات های ‏مستقیم شناسایی شده و دیدگاهی ترکیبی از ‏رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا در اجرا ارائه شد. بعد از ‏شناسایی اولیه موانع اجرای خط مشی های مالیاتی با بررسی مبانی نظری و تحقیقات ‏پیشین و همچنین مصاحبه با خبرگان ‏‏(خبرگان سازمان امور مالیاتی)، پرسشنامه دلفی طراحی شد. سپس با نظرخواهی از 12 نفر از خبرگان ‏دانشگاهی و ‏مالیاتی، 47 مانع اجرای خط مشی های مالیاتی در 10 بعد دسته بندی شدند. نهایتا، براساس داده های جمع آوری شده از مدیران و ‏کارشناسان سازمان امورمالیاتی تهران، تحلیل عاملی تاییدی انجام شد که ساختار استخراج‌شده تحقیق را تایید کرد.‏ نتایج تحقیق حاضر می تواندبه مدیران و سیاستگذاران سازمان امورمالیاتی در اجرای خط مشی های مالیاتی کمک کند.

کلیدواژه‌ها