بررسی اثرات مدیریت کیفیت بر رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی اثرات مدیریت کیفیت بر رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه البرز و ایران در استان زنجان) پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق برای بررسی اثرات مدیریت کیفیت بر رقابت‌پذیری در شرکت‌های بیمه کلیه کارکنان شرکت‌های بیمه البرز و ایران در استان زنجان می‌باشد. به دلیل محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شده و لذا حجم نمونه برابر با 80 نفر تعیین شده است. روش این تحقیق از منظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی می‌باشد. همچنین ازنظر ماهیت تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل استنباطی داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد: آموزش، نظام پیشنهادات، بازخورد، تمرکز بر مشتری، مدیریت کارکنان، مدیریت کیفیت و مدیریت عرضه بر عملکرد رقابتی در صنعت بیمه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
واژگان کلیدی: آموزش، نظام پیشنهادات، بازخورد، تمرکز بر مشتری، مدیریت کارکنان، مدیریت کیفیت، مدیریت عرضه و عملکرد رقابتی.

کلیدواژه‌ها