بررسی رابطه مدیریت چنگال کیفیت با ارتقاء کیفیت عملکرد کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استاد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

با افزایش روزافزون دانش بشری، مقوله‌ کیفیت از جایگاه بسیار والایی برخوردار شده است. بنابراین، تولید محصولات و ارائه خدمات، با کیفیت بالا به عنوان رمز پیشرفت سازمان‌ها و موسسأت خدماتی مطرح است. مدیریت کیفیت فراگیر از جمله فلسفه‌های نوین مدیریتی است که با تأکید بر بهبود مستمر، سعی در ارتقا سطح سازمان‌ها دارد. لذا در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین مدل چنگال کیفیت فراگیر با کیفیت عملکرد کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم. متغیرهای مدل چنگال کیفیت، تعهد مدیریت، آموزش مدیریت، مدیریت فعالیت‌های روزمره، مدیریت ارتباط بین واحدها و مدیریت خط‌مشی‌ها و سیاست‌های سازمان می‌باشند. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مدیران کل، معاونین آن‌ها، مدیران میانی و کارشناسان ارشد و کارشناسان مسئول و روسای بخش‌های سه معاونت بهداشت، درمان و آموزش، هستند. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت 5 گزینه‌ای که دارای 31 سؤال بود استفاده شد. این پرسشنامه میان 96 نفر از مدیران، معاونین و رؤسای سه بخش مذکور توزیع گردید. نتایج تحقیق، هشت فرضیه از یازده فرضیه تحقیق را با احتمال 95 درصد تأیید می‌کند. همچنین نتیجه ارزیابی پاسخ‌دهندگان از وضعیت موجود، نشان می‌دهد که متغیرهای تعهد مدیران، مدیریت خط مشی‌ها و سیاست‌های سازمان و کیفیت عملکرد کارکنان در سطح اطمینان 95% مطلوب و معنادار، متغیر مدیریت ارتباط بین واحدها، متوسط و دو متغیر آموزش مدیران، مدیریت فعالیت‌های روزمره نامطلوب بوده است.

کلیدواژه‌ها