دوره و شماره: دوره 1398، شماره 37، شهریور 1398 
1. طراحی مدل بهینه مدیریت استعداد

صفحه 1-12

سهیلا داروئیان؛ ناصر میرسپاسی؛ کرم اله دانش فرد


2. طراحی چارچوب مفهومی توسعه مسیر شغلی پرستاران بالین

صفحه 13-24

نرجس السادات نسبی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ کامران باقری لنکرانی


3. بهینه سازی شبکه عصبی ELM در مسئله پیش‌بینی

صفحه 25-34

جلال رضایی نور؛ منصوره یاری ایلی؛ اسماعیل هداوندی؛ محمدحسین روزیهانی


4. جایگاه نقاط بی تفاوتی در مسائل تصمیم گیری چند معیاره

صفحه 35-41

ارشد فرهمندیان؛ رضا رادفر؛ محمدعلی افشار کاظمی


7. ساختارهای پیچیده مالکیت و عملکرد شرکت

صفحه 63-76

کبری میرزامحمدی؛ امیر محمدزاده