دوره و شماره: دوره 1399، شماره 40، خرداد 1399 
1. طراحی مدل شایستگی های بنیادی و فناورانه مدیران حوزه فناوری اطلاعات

صفحه 1-8

مسعود سعیدپناه؛ سید مهدی الوانی؛ سید ذبیح الله هاشمی


2. بررسی رضایتمندی ارتباطی مشتریان

صفحه 9-15

کاوه گنجهء؛ سید حمید خدادادحسینی؛ فرشته منصوری موید


3. کاهش ریسک درماندگی و هزینه ها در حوزه بانکداری با رویکرد انتخاب شرکا

صفحه 17-23

موسی آذرباد؛ امیرعباس شجاعی؛ فرشید عبدی؛ وحیدرضا قضاوتی؛ کاوه خلیلی دامغانی


8. ارائه مدل جبران خدمات مادی و غیرمادی با رویکرد بهره وری نیروی انسانی

صفحه 65-71

مجتبی حیدری؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی؛ سعید صیادی؛ افلاطون امیری