دوره و شماره: دوره 1399، شماره 41، شهریور 1399 
1. بررسی تعیین استراتژی مرسوم در نظام بودجه ریزی ایران

صفحه 1-8

محمدرضا کردلو؛ کرم اله دانش فرد؛ اکبر عالم تبریز؛ مهدی تقوی


4. ساخت و هنجاریابی پرسشنامه استعداد محوری سازمان‌های دولتی

صفحه 37-53

فرشاد نعمتی؛ قاسم انصاری رنانی؛ عادل صلواتی؛ پویا فاروقی


5. واکاوی مفهوم انرژی سازمانی وطراحی مدل فرآیندآزادسازی آن در سازمان

صفحه 55-67

هاشم بهاروند؛ فواد مکوندی؛ سیروس کراهی‌مقدم؛ قنبر امیرنژاد