دوره و شماره: دوره 1399، شماره 42، آذر 1399 
5. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار توده وار سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 47-56

سمیره قلعه دره؛ اردشیر شیری؛ کرم خلیلی؛ علی یاسینی؛ غریبه اسماعیلی‌کیا


8. تعیین راهبردهای ورزش همگانی در ایران

صفحه 83-91

علی محمدی خراجو؛ نیما ماجدی؛ مهدی نادری نسب