دوره و شماره: دوره 1399، شماره 43، دی 1399 
تحلیل ساختار تنظیم بازار بیمه در ایران و راهکارهای مدیریت آن

صفحه 33-43

مهرنوش کیال؛ محمود باقری؛ محمد حسین زارعی؛ سید محمد هاشمی


شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مراکز رشد کسب و کار

صفحه 45-55

محمد اسماعیل حافظی؛ کمال سخدری؛ ناصر حمیدی