دوره و شماره: دوره 1399، شماره 43، دی 1399 
3. تحلیل ساختار تنظیم بازار بیمه در ایران و راهکارهای مدیریت آن

صفحه 33-43

مهرنوش کیال؛ محمود باقری؛ محمد حسین زارعی؛ سید محمد هاشمی


4. شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مراکز رشد کسب و کار

صفحه 45-55

محمد اسماعیل حافظی؛ کمال سخدری؛ ناصر حمیدی


7. شناخت و توصیف الگوی مطلوب معنویت محیط کار و مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت زندگی کاری

صفحه 79-89

حجت شاهرخی؛ مسعود پورکیانی؛ سعید صیادی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی