دوره و شماره: دوره 1400، شماره 46، پاییز 1400 
1. عوامل شغلی و سازمانی موثر بر انگیزش خدمات عمومی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

صفحه 1-9

سیده سعیده جوانمرد؛ نسرین جزنی؛ سید مهدی الوانی؛ محمدرضا حمیدی زاده


5. .تعامل بین سازمان یادگیرنده –یاد دهنده

صفحه 49-61

اکبر محمدی کیا؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمد عطایی؛ محمود درودیان