دوره و شماره: دوره 1400، ویژه نامه، اسفند 1400 
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازیابی کارآفرینان دارای تجربه شکست

علیرضا فریدونی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ کمال سخدری؛ محمد عطایی


بررسی طراحی مدل کاربردی رفتار سازمانی مثبت گرا در صنعت آب و برق

زعیمه فرجادی نژاد؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ مراد رضایی دیزگاه


استعداد متنوع و قابلیت استخدامی: تحلیل نقش میانجی تحصیلات هوش‌مندانه

رضا سپهوند؛ راضیه باقرزاده خداشهری؛ ابراهیم قنبرزاده


بررسی اثرات مدیریت کیفیت بر رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه

سید مهدی الوانی؛ رضا احتشام راثی؛ ناهید تیموری


واکاوی عوامل موثر بر استقرار مربیگری در سازمان با رویکرد کیفی

محمد رأفتی؛ مرتضی موسی خانی؛ محمدرضا ذبیحی؛ محمود قربانی؛ حامد رحمانی


ارائه الگوی ابعاد و مؤلفه های موثر بر بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی

مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشارکاظمی


شناسایی موانع اجرای خط مشی‌ها در سازمان امور مالیاتی

غلامرضا معمارزاده طهران؛ مرتضی موسی خانی؛ مها طاهری


الگوی بومی بازارگرایی برای شرکت‌های دانش بنیان ایران

کاظم محمددوست؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احمد راه چمنی


ارائه چارچوبی برای شناسایی عوامل موثر روی ارتقاء بازار سرمایه ایران

محمدرضا حسن زاده؛ محمدحسن ملکی؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی


بررسی پاسخ مغز به طعم محصول در مواجهه با برندهای شکلات

مونا دانه واش؛ مهدی فدایی؛ دانیال صابر سمیعی


بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع

مهدی حسین پور؛ محمد جواد جمشیدی؛ میلاد بخشم؛ حسین کریمی؛ عطیه خدایی


بررسی میزان تاثیر منابع دانشی بر قابلیت های پویا

سید محمد رضا میراحمدی؛ مجتبی فدایی؛ مریم روستازاده شیخ یوسفی