دوره و شماره: دوره 1397، شماره 35، زمستان 1397 
1. شناسایی سطح هوش سازمانی با رویکرد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی

صفحه 1-12

مهناز کریمی؛ ابوالحسن فقیهی؛ اکبر عالم تبریز


3. مدلسازی پویای توسعه سرمایه انسانی در سازمان های دولتی

صفحه 25-38

وحید حاجیلو؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی


4. طراحی الگوریتمی پویا برای کاوش در داده‌ها و پیش‌بینی صحیح پاسخ مشتری

صفحه 39-48

مهدی زکی‌پور؛ سینا نعمتی زاده؛ محمد‌علی افشار کاظمی