دوره و شماره: دوره 1397، شماره 32، بهار 1397 
2. تأثیر ارزیابی 360 درجه بر عدالت سازمانی ادراک شده و پایداری شرکت

صفحه 11-18

حسین خنیفر؛ اردشیر شیری؛ حاتم خلیلی پور؛ مصدق خلیلی پور


5. نقش سبک رهبری خدمت‌گزار بر خلق‌و‌خو و عملکرد کارکنان در خلق شهرت هتل‌ها

صفحه 37-49

داود کیاکجوری؛ فرانک پایدار؛ علیرضا بناگر؛ فاطمه ساغری