دوره و شماره: دوره 1397، شماره 33، شهریور 1397 
1. تعامل با ذینفعان راهبردی از طریق مدل تعاملی

صفحه 1-15

منوچهر حیاتی؛ اصغر مشبکی؛ عباس خورشیدی؛ مهدی مرتضوی