دوره و شماره: دوره 1397، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 1-90 
1. تحلیل محتوای ریشه‌های فساد در بخش دولتی جوامع درحال‌ توسعه

صفحه 1-7

مینا علوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی


2. ارزیابی الگوی مناسب اجرای استراتژی درشرکت‌های آب و فاضلاب

صفحه 9-23

احمدعلی امینی آلاشتی؛ سید‌محمد اعرابی؛ محمود شیرازی


6. بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کاهش فساد اداری مالی

صفحه 65-71

سارا محمدی؛ علی مهرابی؛ سعید جعفری نیا؛ حمیدرضا حمیدرضا علایی‌نسب