دوره و شماره: دوره 1389، شماره 4، فروردین 1389، صفحه 1-90 
4. بهبود توان عملیاتی بندر شهید رجایی با استفاده از شبیه سازی و تصمیم گیری های چند معیاره

صفحه 31-41

علی خاتمی فیروز آبادی؛ لعیا الفت؛ علی محتشمی؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی