دوره و شماره: دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 1-82 
2. بررسی ارتباط و اثرگذاری اجرای مدل EFQM1 بر هزینه های کیفیت COQ

صفحه 9-21

علیرضا علی نژاد؛ مهرداد شیخ حسنی؛ نیما اسفندیاری


5. بررسی تأثیرعوامل استرس زای سازمانی بر عملکرد کارکنان

صفحه 39-47

سیاوش خلیلی شورینی؛ محمد عطایی؛ الناز سجادی


8. بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند بر وفاداری کارکنان

صفحه 69-75

میرزاحسن حسینی؛ وحیدرضا حلوائیها؛ سعید رمضانی