دوره و شماره: دوره 1388، پیش شماره اول، اردیبهشت 1388، صفحه 1-80 
3. ارائه ی سیستم پشتیبانی تصمیم در رابطه با انتخاب و ارزیابی تأمین کننده با استفاده از روش UTA

صفحه 21-28

علی خاتمی فیروزآبادی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ فاطمه طاهری؛ مجتبی صالحی


7. پایش وضعیت(CM)، تحولی در کاهش هزینه صنعت

صفحه 59-65

محمد مهدی موحدی؛ ولی الله رضایی نصرتی؛ امیر عباس یزدانی