دوره و شماره: دوره 1388، پیش شماره سوم، آبان 1388، صفحه 1-76 
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان

صفحه 9-15

غلامرضا معمارزاده؛ محمد عطایی؛ احمد اکبری