دوره و شماره: دوره 1388، پیش شماره سوم، پاییز 1388، صفحه 1-76 
2. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان

صفحه 9-15

غلامرضا معمارزاده؛ محمد عطایی؛ احمد اکبری