دوره و شماره: دوره 1390، شماره 7، شهریور 1390، صفحه 1-96 
بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تحقق بانکداری الکترونیکی

صفحه 1-7

مرتضی موسی خانی؛ حسن رنگریز؛ محمدامین نایبی؛ مهدی حسن خانی