دوره و شماره: دوره 1391، شماره 9، شهریور 1391، صفحه 1-66 
1. بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-10

جواد محرابی؛ سیاوش خلیلی شورینی؛ احمد خلفی


7. بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر کارایی

صفحه 53-58

سارا شیخ بکلو؛ اصغر صرافی زاده؛ کاوه تیمورنژاد