دوره و شماره: دوره 1391، شماره 10، آذر 1391، صفحه 1-75 
2. ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری

صفحه 7-13

حسن دانایی فرد؛ طیبه عباسی؛ علی اکبر صالحی