دوره و شماره: دوره 1391، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 1-81 
شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی

صفحه 1-6

ناصر میرسپاسی؛ غلام رضا معمارزاده؛ اکبر عالم تبریز


بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان

صفحه 17-23

طیبه عباسی؛ شهریار حسن پور؛ رحمن حسنعلی پور هریس