دوره و شماره: دوره 1391، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 1-81 
1. شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی

صفحه 1-6

ناصر میرسپاسی؛ غلام رضا معمارزاده؛ اکبر عالم تبریز


3. بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان

صفحه 17-23

طیبه عباسی؛ شهریار حسن پور؛ رحمن حسنعلی پور هریس


6. نقش تبلیغات اینترنتی بر اثربخشی خدمات بانکداری الکترونیکی

صفحه 51-60

بیت اله اکبری مقدم؛ مهدی بهبودی؛ فرزانه جعفری