دوره و شماره: دوره 1392، شماره 14، آذر 1392، صفحه 1-81