دوره و شماره: دوره 1392، شماره 12، خرداد 1392، صفحه 1-80 
4. نقش طراحی مجدد شغل در توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان

صفحه 29-35

حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ مراد رضایی دیزگاه؛ فاطمه رستگار گورابی