دوره و شماره: دوره 1392، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 1-79 
1. مدل سازی دینامیکی توسعه سیستم های اجتماعی در ایران

صفحه 1-5

مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمدعلی افشار؛ فهیمه آقاجانی