دوره و شماره: دوره 1392، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 1-68